ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม" ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   สารจากรองอธิการบดี   

 

 

      

 

 ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์