ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คู่มือการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ


งานบริหารกิจการทั่วไป 

คู่มือการให้บริการงานบริหารกิจการทั่วไป

1.คู่มือให้บริการ การจาราจร
2.คู่มือให้บริการ ขอหนังสือรับรอง
3.คู่มือการให้บริการ เผยแพร่ข่าวสารและผลิต
4.คู่มือการให้บริการ การของใช้สถานที่
5.คู่มือการให้บริการ ขอเช่าพื้นที่
6.คู่มือการให้บริการ ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
7.คู่มือการให้บริการ งานพิธีกร
8.คู่มือการให้บริการ จัดทำสปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์
9.คู่มือการให้บริการแผนกซ่อมบำรุง
10.คู่มือการให้บริการแผนกยานพาหนะ
11.คู่มือการให้บริการแผนกสารบรรณ
12.คู่มือการให้บริการแผนกอาคารสถานที่
13.คู่มือการให้บริการการเงินยืม
14.คู่มือการให้บริการการจัดเก็บรายได้และนำส่ง
15.คู่มือการให้บริการการดำเนินการขอคืนค่าประกันหอพัก
16.คู่มือการให้บริการนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก
17.คู่มือการให้บริการผ่านเสียงตามสาย
18.คู่มือการให้บริการรับสมัครจ้างเหมาบริการ
19.คู่มือการให้บริการสวัสดิการเกี่ยวกับการ เล่าเรียนบุตร

 

คู่มือปฏิบัติงานบริหารกิจการทั่วไป

งานบริการการศึกษา

คู่มือการให้บริการงานบริการการศึกษา

 

คู่มือการให้บริการงานบริการการศึกษา