ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน

   คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564

   คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565

   คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566


   คู่มือการให้บริการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564

   คู่มือการให้บริการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565

   คู่มือการให้บริการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานสถิติการให้บริการประจำงบประมาณ 2563

รายงานสถิติการให้บริการประจำงบประมาณ 2564 

รายงานสถิติการให้บริการประจำงบประมาณ 2565 

รายงานสถิติการให้บริการประจำงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาส 1

รายงานสถิติการให้บริการประจำงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาส 2