You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดตรังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

.

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อดังแนบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าพบ ท่านพลเรือตรีวรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตรัง ฝั่งอันดามัน) 

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มกราคม 2561(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

ประกาศตารางสอบกลางภาค 602 (เฉพาะรายวิชาทับซ้อน)

**

ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค 2/2560

ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค 2/2560

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค 2/2560 หากรายชื่อตกหล่น กรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผล นำหลักฐานการลงทะเบียนมายืนยันการเข้าสอบด้วยค่ะ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1.เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2.เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะ

ขอเชิญบุคลากรที่ยสนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจดการคณะ รวมถึงแผนการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานภายใต้โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2018) 

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Pages