You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ขอเชิญชวนทุกท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate   
เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน และสืบค้นข้อมูลการวิจัย 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

เนื่องในวันจักกรี วันศุกณ์ที่ 6 เมษายน 2561 นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา พร้อมข้าราชการ พนักงานในส่วนราชการทั้ง 17 หน่วยงานของพื้นที่อำเภอสิเกา และ ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 18 ตำแหน่ง

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

ประกาศขั้นตอนการแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2560

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้สนใจรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันเวลารับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม จนถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

หมายเหตุ** วัน/เวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในวันเปิดภารการศึกษา

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง

การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี RMUTSV TEST 2018

การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี RMUTSV TEST 2018

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561

 การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

           - เข้าห้องสอบเวลา 08.15 น.

Pages