ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
วันที่ 1-9 มี.ค.2564 สมัครสอบ/ชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 16 มี.ค.2564 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 10 เม.ย.2564 สอบRMUTSV TEST 2563 ครั้งที่ 4
รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)

การจัดการความรู้ประจำสำนักงานวิทยาเขตตรัง

การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2564

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  2564 หัวข้อเรื่อง  “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Innovation foresight for sustainable development strategies”  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent L

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ออนไลน์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา เข้าร่วม การประชุมวิชาการ

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอเชิญบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สอบช่วงเช้า
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.105/1)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

มาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)

มาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2