ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565

smiley1. สอบ RMUTSV TEST 1/2565    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 18-29 ก.ค.2565
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 4 ส.ค.2565
วันที่สอบ 20 ส.ค.2565
ประกาศผลสอบ 2 ก.ย.2565

กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร

รายนามบัณฑิต2562-2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562-2563 ณ วิทยาเขตตรัง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562-2563 ณ วิทยาเขตตรัง

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 SiLK 2022

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 
Symposium of International Languages and Knowledge : SiLK 2022 ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา 

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

นักศึกษาตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

* แจ้งเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา *

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIC-NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

ภายใต้หัวเรื่องTurning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy

ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30-16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ประกวดวิทยานิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/104-uncategorised/247-thesis-announce

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 5 th National and International Conference on Health and Sports  Science) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.