ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศผลการพิจารณคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ (COVID-19)

ประกาศผลการพิจารณคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ 

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID) ระยะที่ 2

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID) ระยะที่ 2

แบบฟอร์มรับสมัครจ้างเหมา

แบบฟอร์มรับสมัครจ้างเหมา

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำวิทยาเขตตรัง)

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด 1,500 บาท (5 % ของค่าจ้างทั้งหมด)

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วัน เวลาและวิธีการสมัคร

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาโดยนำเงินสด จำนวน 5% ของค่าจ้างทั้งหมด เพื่อค่ำประกันสัญญา ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ      งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา จำนวน 1 ฉบับ

ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 %