ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

อบรม/สัมมนา

เชิญร่วมอบรมการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน 
ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 07431618 ต่อ 1815 โทรสาร 074317698

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ภายใต้หัวข้อ วิจัย นวัตกรรม:การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย(Thailand-Driven Research&Innovation)

เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10"

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10"
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงาน PSU Research Expo 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดงาน PSU Research Expo 2020
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-17.00น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติฯ
เพื่อสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย
ในประเด็น แนวทางการวิจัย กระบวนการขอรับทุน การสร้างกลุ่มการวิจัยแบบบูรณาการ 
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ

เชิญชวนร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อให้ความรู้จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจำแนก

ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์ การประยุกย์ใช้เพื่อปกป้องสิทธิสวัสดิภาพของอาสาสมัคร

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) 
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เพื่อเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา 
ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 
ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

เชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”

เชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เชิญชวนนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป ส่งผลงานเข้าร่วม

เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เปิดโอกาสการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ
ส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา