ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

อบรม/สัมมนา

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๔
"Research and Innovations for All" วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน

เชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

กรมสุขภาพจิต และ World Psychiatric Association (WPA) 
กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
Theme : Psychiatry in a Troubled Word ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 และ 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 

เชิญร่วมอบรมการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน 
ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 07431618 ต่อ 1815 โทรสาร 074317698

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ภายใต้หัวข้อ วิจัย นวัตกรรม:การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย(Thailand-Driven Research&Innovation)

เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10"

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10"
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงาน PSU Research Expo 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดงาน PSU Research Expo 2020
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-17.00น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติฯ
เพื่อสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย
ในประเด็น แนวทางการวิจัย กระบวนการขอรับทุน การสร้างกลุ่มการวิจัยแบบบูรณาการ 
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ

เชิญชวนร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อให้ความรู้จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจำแนก

ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์ การประยุกย์ใช้เพื่อปกป้องสิทธิสวัสดิภาพของอาสาสมัคร

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) 
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์