ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฉ302 ฉ304 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เริ่มสอบช่วงเช้า  08.00 น.

เริ่มสอบช่วงบ่าย 12.00 น.

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ 20 มกราคม 2563 สอบช่วงเช้า
วันที่ 20 มกราคม 2563 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา2562 ครั้งที่3

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฉ302 ฉ303 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะทับซ้อน) และรายชื่อเข้าสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะทับซ้อน) และรายชื่อเข้าสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ นักศึกษาและ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย ร่วมตอบ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "