ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

วันที่ 1-11 ธ.ค.2563 สมัครสอบ/ชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 18 ธ.ค.2563 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 30 ม.ค.2564 สอบRMUTSV TEST 2563-3

รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ

ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา รับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาในด้านวิศวกรรม วิทยาการคำนวณ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ind-tech.ubru.ac.th/I-Tech-Journal

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบช่วงเช้า
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/