ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563  วิทยาเขตตรัง

จำนวน 51 รายการ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 3/2563 ซื้อครุภัณฑ์ชุดสำนักงานประกอบอาคารคณะวิศวรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 3/2563 ซื้อครุภัณฑ์ชุดสำนักงานประกอบอาคารคณะวิศวรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดเลขที่ 4/2563 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดเลขที่ 4/2563 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 2/2563 ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 2/2563 ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกวดประกาศราคาซื้อชุดทดสอลกำลังอัดและดัดของคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด

ร่างประกวดประกาศราคาซื้อชุดทดสอลกำลังอัดและดัดของคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 21 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 21 ชุด