ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ระบบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.3/2563 ปรับปรุงหอพักศรีตรัง 4 และ มีนกร 4 จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.3/2563 ปรับปรุงหอพักศรีตรัง 4 และ มีนกร 4 จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 8/2563 ซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาเลขที่  8/2563 ซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเลขที่ 7/2563 (ครั้งที่ 3) รายการศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารหลังใหม่ จำนวน 8 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเลขที่ 7/2563 (ครั้งที่ 3) รายการศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารหลังใหม่ จำนวน 8 ชุด

ประกาศประกวดราคาาซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาาซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักศรีตรัง 4 และมีนกร 4 จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักศรีตรัง 4 และมีนกร 4  จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.2/2563 ปรับปรุงระบบสูบน้ำทะเล จำนวน ๑ งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.2/2563  ปรับปรุงระบบสูบน้ำทะเล จำนวน ๑ งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.1/2563 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.1/2563  ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.1/2563 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.1/2563  ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ระบบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ระบบสูบน้ำทะเล จำนวน 1 งาน

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ระบบสูบน้ำทะเล จำนวน 1 งาน