ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

   
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม" ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง


 

 

 ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

Photo of sunset
ศูนย์ฝึกการโรงแรมและท่องเที่ยว

บริการห้องพัก ท่องเที่ยว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Photo of sunset
บริการรถลาก

บริการรถลาก รถบัส รถตู้ รถบรรทุ รถไถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม