ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565

smiley1. สอบ RMUTSV TEST 1/2565    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 18-29 ก.ค.2565
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 4 ส.ค.2565
วันที่สอบ 20 ส.ค.2565
ประกาศผลสอบ 2 ก.ย.2565

smiley2.สอบ RMUTSV TEST 2/2565    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 10-21 ต.ค.2565    
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 27 ต.ค.2565    
วันที่สอบ 5 พ.ย.2565   
ประกาศผลสอบ 25 พ.ย.2565

smiley3.สอบ RMUTSV TEST 3/2565    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 16-27 ม.ค.2566
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 2 ก.พ.2566
วันที่สอบ 18 ก.พ.2566
ประกาศผลสอบ 3 มี.ค.2566

smiley4.สอบ RMUTSV TEST 4/2565    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 20-31 มี.ค.2566
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 7 เม.ย.2566   
วันที่สอบ 8 เม.ย.2566  
ประกาศผลสอบ 28 เม.ย.2566

yesการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565 
1. RMUTSV TEST คือเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา มีกำหนดการสอบ 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)
2. การสมัครสอบครั้งแรกไม่มีค่าธรรมเนียม แต่สำหรับการสมัครสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา https://trang.sis.rmutsv.ac.th/
  3.1 สมัครและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น
  3.2 เก็บใบเสร็จ/หลักฐานการชำระเงินแสดงต่ออาจารย์ผู้คุมสอบในวันสอบ
4. ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ/รายละเอียดการสอบ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th
5. ประกาศผลการสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา
6. เกณฑ์การสอบผ่านได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือร้อยละ 40
7. นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) รหัส 01312015 ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบ RMUTSV Test มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน
8. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) รหัส 01312015 ให้ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) ก่อนสำเร็จการศึกษา
9. ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงได้ที่   http://libarts.rmutsv.ac.th/rmutsv-test/signin.php (STUDENT ID: รหัสนักศึกษา และ STUDENT Name: ชื่อ-สกุลนักศึกษา แล้วคลิก SIGNIN)

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, June 22, 2022 - 10:45