ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รายงานการประชุม

 • วันจันทร์ ที่  25 เมษายน 2559 รายงานการประชุมงานก่อสร้าง กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 กลุ่มอาคาร เอกสารแนบ 
 • วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดสรรที่พักอาศัย  เอกสารแนบ 
 • วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 1/2559 เอกสารแนบ(1) (2) (3)
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 2/2559 เอกสารแนบ 
 • วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุม คำเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เอกสารแนบ
 • วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุม การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 เอกสารแนบ
 • วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุม จัดทำร่างแผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ ครั้งที่ 1/2559 เอกสารแนบ (1) (2) (3)
 • วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการการอนุรักษ์พลังงาน วิทยเาขตตรัง เอกสารแนบ (1) (2)
 • วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2559 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดสรรที่พักอาศัย ครั้งที่ 3/2559  เอกสารแนบ
 • วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2559 รายงานการประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมาย เรื่อง งานก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 กลุ่มอาคาร เอกสารแนบ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุม หารือโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2559 เอกสารแนบ
 •  
Date: 
Friday, June 10, 2016 - 15:00