ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563

การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563

เรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในยุค Thailand 4.0

Date: 
Wednesday, August 19, 2020 - 16:15