ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร