ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 SiLK 2022

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 
Symposium of International Languages and Knowledge : SiLK 2022 ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา 
ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจร่วมส่งบทความมายังงานวิเทศสัมพันธ์ email - internationalaffairs@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

Date: 
Monday, May 9, 2022 - 08:30