ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

นักศึกษาตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

* แจ้งเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา *

1. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน จะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) รหัส 01312015 ได้ / นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) รหัส 01312015 ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบ RMUTSV Test มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน

2. นักศึกษาที่กำลังเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) รหัส 01312015 อยู่และสอบrmutsv testผ่านแล้วจะต้องแจ้ง 1. แผนกทะเบียน และ 2. แจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้รับทราบ

Date: 
Friday, April 29, 2022 - 16:45