ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Collection

บริษัท  บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด  มีความยินดีขอแจ้งเปิดการทดลองใช้

ฐานข้อมูล  ASME  Digital  Collection  ของสำนักพิมพ์  ASME  ประเทศสหัฐอเมริกา 

ประกอบด้วยวารสารวิชาการ  จำนวน  30  ชื่อเรื่อง 

ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา

เพื่อใช้การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัย

เข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/

สามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

Date: 
Thursday, December 3, 2020 - 15:30