ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Date: 
Thursday, October 15, 2020 - 09:30