ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง Self-Access Learning อาคารวิทยบริการ

เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การใช้งานจากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

การเชื่อมต่อกับ Cloud สำหรับการดาวน์โหลดเนื้อหา

การจัดการบรรณานุกรม การอ่าน การแปล

และสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัยและการจัดทำผลงานทางวิชาการ

คลิกลงทะเบียนร่วมอบรม https://forms.gle/d1X1iDkPLrbLCYPW8

Date: 
Tuesday, September 22, 2020 - 15:00