ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings  


วันที่  19 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30-12.30 น.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 975 7309 7992
Password: 12345

วันที่  19 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30-12.00 น.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 380 9037 185
Password: 437305

วันที่  19 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30-12.00 น.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 928 2001 8479 
Password: cht1111 

 

Date: 
Friday, June 12, 2020 - 10:00