ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การสำรวจการใช้ e-book

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้ e-book
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ดำเนินการสำรวจการใช้ทรัพยาการสารนิเทศ e-book 
เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดหาและการให้บริการ 
โดยตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/5RrbwWRopeC8uKEYA

Date: 
Monday, May 25, 2020 - 15:30