ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รายชื่อนักศึกษา ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3)