ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

กรมสุขภาพจิต และ World Psychiatric Association (WPA) 
กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
Theme : Psychiatry in a Troubled Word ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 และ 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
ศึกษารายละเอียดและการลงทะเบียนที่ https://wcp-congress.com/
ดาวน์โหลด banner และ Infographic ที่ https://aimhc.dmh.go.th/

Date: 
Monday, March 9, 2020 - 10:45