ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา2562 ครั้งที่3

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา2562 ครั้งที่3

วันที่ 30 ..62 - 10 ..63 ลงทะเบียนสมัครสอบ

วันที่ 17 ..2563 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ

วันที่ 29 ..2563 สอบRMUTSV TEST 

รายละเอียดการสอบ 

1. กำหนดการสอบครั้งต่อปีการศึกษา 

2. เก็บข้อมูลคะแนนสอบย้อนหลังไม่เกิน ปี

3. การสอบครั้งแรกไม่มีค่าธรรมเนียมครั้งที่ เป็นต้นไปมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

4. นักศึกษาต้องลงทะเบียนสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา และพริ้นใบสมัคร

เพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่หน่วยการเงิน สำนักงานวิทยาเขตตรังและเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ

5. ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

6. ประกาศผลการสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

 http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

 

Date: 
Tuesday, December 31, 2019 - 08:00