ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

การสอบ RMUTSV TEST สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 5-16 ส.ค.2562 ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา 
วันที่ 23 ส.ค.2562 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 9 ก.ย.2562 สอบ RMUTSV TEST 

รายละเอียดการสอบ 
1. กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา 
2. เก็บข้อมูลคะแนนสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
3. การสอบครั้งแรกไม่มีค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
4. นักศึกษาต้องลงทะเบียนสมัครสอบใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา และพริ้นใบสมัครเพื่อชำระค่าธรรมเนียม
ที่หน่วยการเงิน สำนักงานวิทยาเขตตรัง และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ
5. ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
6. ประกาศผลการสอบใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา

Date: 
Thursday, August 1, 2019 - 14:45 to Monday, September 23, 2019 - 14:45