ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

หน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตตรัง

หน่วยงานและแผนกภายในสำนักงานวิทยาเขตตรัง

 

งานบริหารกิจการทั่วไป

 • หน่วยบริการทั่วไป
  • แผนกอาคารสถานที่
  • แผนกรักษาความปลอดภัย
  • แผนกยานพาหนะ
  • แผนกซ่อมบำรุง
  • แผนกแม่บ้าน
 • หน่วยจัดหารายได้
  • แผนกบริหารงานทั่วไป
  • แผนกหอพัก
  • แผนกธุรกิจจัดหายรายได้
  • แผนกส่งเสริมธุรกิจ
 • แผนกบุคลากร
 • แผนกสารบรรณ
 • แผนกนโยบายและแผน
 • แผนกประชาสัมพันธ์
 • แผนกออกแบบและสิ่งก่อสร้าง
 • แผนกการเงิน
 • แผนกบัญชี
 • แผนกพัสดุ