ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รับสมัคร 67-1

เมนูการรับสมัคร


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ที่ 179  หมู่ 3  ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์  :  09 3580 2062   โทรสาร : 0 7520 4059