ผู้สนใจศึกษาต่อ

 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา หน่วยทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 093-5802062


ช่องทางการยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน

 
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์และดาวโหลดใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้  3 ช่องทางดังนี้
  • Inbox Facebook: งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  • ยื่นเอกสารด้วยตนเอง  ได้ที่หน่วยทะเบียนและวัดผล
    ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  (ในวันและเวลาราชการ)  
    ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น
  • ทางไปรษณีย์   ส่งตามที่อยู่ ดังนี้ (โดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์)

                                     ผู้รับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง   (งานรับสมัคร)

                                             179 ม.3 ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
                                               

ติดต่อสายตรง