ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้สนใจศึกษาต่อ

ติดต่อสอบถาม

  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งอยู่ที่ 179  หมู่ 3  ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์  :  09 3580 2062 

โทรสาร : 0 7520 4059