ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Date: 
Monday, August 1, 2016 - 10:30 to Friday, September 30, 2016 - 10:30