ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 2/2565 จ้างเหมาจัดงานนิทรรศการชุมชน จำนวน 3 ชุมชน