ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร จำนวน 1 ชุด