ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร่างประกาศจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการชุมชน จำนวน 3 ชุมชน