ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อบเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อบเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

Date: 
Monday, July 25, 2022 - 10:15