ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการขับเครื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการขับเครื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

Date: 
Monday, July 25, 2022 - 09:45