ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting  จึงขอเชิญชวน บุคลากรเข้าร่วมอบรม ในวันดังกล่าว หากสนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3  พฤษภาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทางอีเมล์ผู้สมัครและผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ สำนักวิจัยและพัฒนา (http;//rdo.psu.ac.th)

Date: 
Friday, April 22, 2022 - 15:15