ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์ประกวดวิทยานิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/104-uncategorised/247-thesis-announce

Date: 
Friday, April 22, 2022 - 15:00