ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 5 th National and International Conference on Health and Sports  Science) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวจการคลัง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://nicohss2022.tsu.ac.th/

Date: 
Friday, April 22, 2022 - 14:15