ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ จำนวน ๕๔ อัตรา