ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส.1/2565 รายการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัจรยะ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาเลขที่ กส.1/2565 รายการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัจรยะ จำนวน 1 งาน

Date: 
Tuesday, March 1, 2022 - 16:30