ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Date: 
Monday, February 21, 2022 - 13:30