ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง