ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ ผลการพิจาณณาคุณสมบัตจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประกาศ ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 

เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Date: 
Monday, March 29, 2021 - 16:00