ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (24-03-2564)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา   

 

Date: 
Wednesday, March 24, 2021 - 16:00