ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดจัดการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่ ”ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ณ โรงแรม อีโค บีซฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, December 30, 2020 - 11:00