ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2