ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ

ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา รับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาในด้านวิศวกรรม วิทยาการคำนวณ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ind-tech.ubru.ac.th/I-Tech-Journal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 
Friday, November 13, 2020 - 14:30