ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 6/2563 รายการครุภัณฑ์ชุดโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด