ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

Date: 
Thursday, October 1, 2020 - 21:15