ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 63 อัตรา