ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย covid-19
สำหรับการทดสอบ RMUTSV Test

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ ปฏิบัติดังนี้
1. หากนักศึกษาเดินทางกลับหรือเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง ภายใน 14 วัน ก่อนวันสอบ 
    ให้ติดต่อศูนย์ภาษา เพื่อยกเลิก หรือเลื่อนสอบ
2. หากนักศึกษารู้สึกไม่สบาย ปวดเมื่อย เหนื่อยหอบ มีไข้ ไอ จาม ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
    ให้ติดต่อศูนย์ภาษา เพื่อยกเลิกหรือเลื่อนสอบ
3. ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตนเอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ
    หากไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4. ก่อนเข้าห้องสอบ จะต้องรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่
    หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบ นักศึกษาใช้เจลที่จัดให้ล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ
5. หากสังเกตเห็นนักศึกษาท่านอื่นมีไข้ ไอ จาม ผิดปกติ แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคัดกรอง
6. นักศึกษาควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อรับการตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ


ข้อปฏิบัติในการสอบ
1. การแต่งกาย นักศึกษาสวมชุดนักศึกษาและสวมรองเท้าที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. เริ่มสอบเวลา 9.00 น. นักศึกษาควรมาก่อนเวลาสอบ เพื่อรับการตรวจสอบ
3. แสดงบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน
4. แสดงใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักศึกษาสมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระค่าธรรมเนียม 500 บ.) ถ้าไม่แสดงใบเสร็จจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
5. เตรียมอุปกรณ์ ดินสอ2B ยางลบ และปากกา

Date: 
Thursday, September 3, 2020 - 16:00