ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการในการส่งบทความ 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, August 4, 2020 - 17:45