ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

ด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัด การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 .ให้กับเครือข่ายของหน่วยงาน โดยตอบแบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ ย่อ Link เป็น https://bit.ly/ondedigitaloutlook  ภายในวันที่  21 สิงหาคม 2563 

Date: 
Thursday, July 30, 2020 - 13:15