ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจำแนกประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์

พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิ์ สวัสดิภาพของอาสาสมัคร

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2563

https://ethic.pkru.ac.th/

Date: 
Tuesday, July 14, 2020 - 10:15